Termékek Menü
   

Középszintű szóbeli érettségi magyar nyelvből (KT-0517)

Katt rá a felnagyításhoz
Ár:
1.690 Ft
1.161 Ft (1.106 Ft + ÁFA)
Kedvezmény: 31%
Kiadó: Konsept-H Kiadó
Kiadói cikkszám: KT-0517
Elérhetőség: Rendelhető
Az olvasó olyan segédanyagot tart a kezében. amely az érettségi vizsgára való felkészülést segíti – nemcsak az érettségi vizsga évében, hanem a középiskolai  tanulmányok teljes  időszakában, a mindennapok gyakorlatában is.
Kiadási év: 2014
Menny.:db

Leírás és Paraméterek

A kötet tartalma – a magyar nyelvi érettségi 8 kötelező témakörének 80 feldolgozott témája - felöleli a középiskolai anyagot, a szakközépiskolákban és a gimnáziumokban használt tankönyvek törzsanyagára egyaránt támaszkodik.  Az olvasó olyan segédanyagot tart a kezében. amely az érettségi vizsgára való felkészülést segíti – nemcsak az érettségi vizsga évében, hanem a középiskolai  tanulmányok teljes  időszakában, a mindennapok gyakorlatában is.
Aki sikeresen akar érettségi vizsgát tenni a magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyból, annak az érettségi vizsga központi követelményrendszerében meghatározott elveket szem
előtt tartva a feladatmegoldásra,  a feladatokhoz kapcsolt témakifejtés gyakorlására kell törekednie. Csak így lehet a megszerzett tudást. a képességeket és készségeket ellenőrizni. és ha szükséges, a hiányzó ismereteket az önellenőrzést követően pótolni. Ehhez kíván segítséget nyújtani kiadványunk, amely az egyes témakörök kifejtéséhez kapcsolódó feladatokat és az önellenőrzést segítő  megoldásmintákat is tartalmaz!

I. Témakörök, témák
1. Ember és nyelv
1. A nyelv mint jelrendszer  
2. Nyelv és gondolkodás, nyelv és megismerés viszonya  
3. A nyelv mint az egyén, illetve mint a közösség alkotása  
4. A beszéd mint cselekvés, a nyelv és a beszéd funkciói  
5. A nyelv diakrón és szinkrón változásainak jellemzése példákkal  

2. Kommunikáció

6. A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, ezek össze-füg-gé-sei a kifejezésmóddal 
7. A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközei  
8. A vizuális és a nyelvi jel, a vizuális és a nyelvi kommunikáció 
9. A kommunikáció formája: a szóbeliség és az írásbeliség  
10. A jel, jelek, jelrendszerek a nyelvi és nem nyelvi közlésben  
11. Az emberi kommunikáció nem nyelvi formái   
12. A közvetlen emberi kommunikáció néhány sajátszerűsége   
13. A mindennapi – nyilvános és magánéleti – élethelyzetek néhány ti-pi-kus kommunikációs konfliktusa és lehetséges feloldásuk  
14. A tömegkommunikáció hatása a nyelvre és a gondolkodásra  

3. A magyar nyelv története

15. A magyar nyelvrokonság főbb bizonyítékai néhány példával  
16. A magyar nyelv történetének fő szakaszai  
17. Egy nyelvtörténeti korszak jellemzése  
18. A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek  
19. A tihanyi apátság alapítólevele, a Halotti beszéd és könyörgés,
az Ómagyar Mária-siralom főbb jellemzői  
20. A nyelvújítás mibenléte, történelmi, művelődéstörténeti háttere, hatása – példák alapján  
21. A mai magyar nyelvművelés néhány alapkérdése  

4. Nyelv és társadalom

22. A társadalmi és területi nyelvváltozatok és a norma  
23. A főbb nyelvváltozatok: a nyelvi sztenderd, a köznyelv, a re-gio-nális köznyelv,  a nyelvjárások és a csoportnyelvek (szaknyelv, ré-teg-nyelv, ifjúsági nyelv, szleng) 
24. Az egynyelvű szótárak ismerete  
25. A határon túli magyar nyelvhasználat főbb adatai, tendenciái  
26. A tömegkommunikáció leggyakoribb műfajai és hatáskeltő eszközei  
27. Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre  (szövegszerkesztés számítógéppel, kommunikáció az in-ter-neten, elektronikus levelezés) 

5. A nyelvi szintek

28. A beszéd, a beszédfolyamat, a beszédhang, a hangképző szervek  
29. A magánhangzók és a mássalhangzók rendszere; a hangok találkozása
(alkalmazkodása) és helyesírásuk  
30. A morfémák, szóelemek szerepe és helyes használata a szóalak felépítésében,
a szószerkezetek alkotásában  
31. A magyar helyesírás alapelveinek alkalmazása és magyarázata példákkal  
32. A szófajok rendszere és a szóalkotás módjai  
33. A szókincs változásának okai, a szókészlet rétegei  
34. A szóalkotás lehetőségei: a szóképzés jelentésmódosító szerepe;
a szóösszetétel jelentősége, fajtái; a mozaikszók, az összetett szavak helyesírása  
35. Az alapszófajok, a viszonyszók és a mondatszók mondatbeli és
szö-vegbeli szerepének értelmezése  
36. A mondat szerkezete: teljes és hiányos szerkezetű; tagolt, tagolatlan; egyszerű, összetett  
37. A modalitás, a mondatfajták elemzése grammatikai és szemanti-kai eszközökkel  
38. Az egyszerű mondat részei; felépítése  
39. A szintagma mint nyelvi egység, az alárendelő és mellérendelő szin-tagmatikus szerkezet  
40. Az állítmány és az alany. A tárgy és fajtái  
41. A határozók fogalma és kifejezőeszközei, fajtái, a magyar ha-tá-rozói rendszer, a határozók irányhármassága. A jelzők fogalma és faj-tái, használatuk  
42. A mondat szintagmatikus szerkezete. A mondat az élőbeszédben és az írott nyelvben  
43. A mondat és a szöveg  
44. A mellérendelő összetett mondatok mint logikai-tartalmi viszonyok  
45. Az alárendelő összetett mondatok mint a főmondat és
a mellék-mon-datok grammatikai viszonyai  

6. A szöveg

46. A szöveg egységének tényezői, feltételei, elsődleges és mögöttes jelentés 
47. A szöveg szóban és írásban 
48. A szöveget alakító tényezők: a beszédhelyzet, a cselekvés, a szövegkörnyezet, a tudáskeret
49. A tájékoztató, kifejező, érvelő és felhívó szövegfunkciók 
50. A szöveg felépítése, egységei – külső körülmények: szövegméret, megjelenés 
51. A szövegösszetartó erő: jelentésbeli és grammatikai kapcsolóelemek 
52. A kontextuális jelentés (előre- és visszautalás, makro- és mikrostruktúra, hiányos mondat) 
53. A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra és a szö-veg előadására 

54. A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek értelmes, kifejező alkalmazása 
55. A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szöveg-típusok (önéletrajz, hivatalos levél, kérvény, pályázat) 
56. A monologikus és a dialogikus szövegtípusok (előadás, vita) 
57. A publicisztikai és a tájékoztató műfajok, valamint az elektronikus média hagyományos  (rádió, televízió) és új közlésmódjai (e-mail, internet, on-line rádiózás és televíziózás, internetes sajtóportálok) 

7. A retorika alapjai
58. A retorika mint a meggyőzés művelete a gondolatközlésben  
59. A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumai  
60. Az élőbeszéd fajtái  
61. A beszéd felépítése, a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig  
62. Az érvelés, az érvelés beszédhelyzete és eszközei  
63. A kulturált vitatkozás kritériumai, vita értelmezése  
64. Az írásbeli meggyőzés eljárásai, az érvelés műfajai: a bizonyítás, a cáfolat, néhány érvtípus
65. A spontán megnyilatkozás és a megtervezett szöveg különbsége  
66. Az összefoglalás funkciója és típusai (vázlat, tartalmi kivonat, tömörítés)  

8. Stílus és jelentés
67. Stílus és jelentés a mindennapi nyelvhasználatban, a szaknyelvben és a szépirodalomban  
68. Stílusjelenségek felismerése, értelmezése, értékelése  
69. A nyelvi jelek csoportjai a hangalak és a jelentés viszonya alapján 
70. A szóhasználati jelentés alapjai – az alapjelentés, mellékjelentés,
alkalmi jelentés közti viszony  
71. Egynyelvű szótárak: Magyar szinonimaszótár, Magyar értelmező ké-ziszótár, valamint kétnyelvű szótárak ismerete  
72. Az állandósult szókapcsolatok, szokványos kifejezésmódok stí-lus-ér-téke (szólás, szóláshasonlat, közmondás, szállóige, közhelyek, nyel-vi panelek, sztereotípiák)  
73. A képszerűség stíluseszközei és hatása: képek, képrendszerek fel-is-merése, értelmezése  
74. Az eufemizmus, evokáció, anakronizmus, állandó jelző,
archai-zá-lás stb. felismerése, értelmezése  
75. A szövegelrendezés stílushatásának felismerése, értelmezése:
az egy-szerűbb alakzatok fajtái és hatásuk  
76. Tipikus kommunikációs helyzetekben létrejövő, jellemző beszélt és írott nyelvi közlésmódok: a stílusrétegek  
77. A társalgási stílus ismérvei, minősége  
78. A közélet színterei, a közéleti és a hivatalos stílus kritériumai, stiláris kötöttségei  
79. A publicisztikai stílus főbb jellemzői, tipikus szóhasználat, a megjelenítés közlésértéke (pl. tipográfia, képi világ)  
80. A tudományos és a szakmai stílus sajátosságai  

II. Fogalmak a magyar nyelv ismeretköreihez

Középszint és emelt szint  

III. Feladatok  

IV. Megoldások   

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

További ajánlatunk

Top termékek
Kiadói cikkszám: 9789630852555
3.290 Ft (3.133 Ft + ÁFA)
Kiadó: Magánkiadás
A testnevelés érettségi vizsgához ad kitűnő segítséget ez a nagy gondossággal összeállított könyv.
Kiadói cikkszám: NT-56440/NAT
2.490 Ft (2.371 Ft + ÁFA)
Kezdő vagy újrakezdő nyelvtanulóknak szól, A2 szintre fejleszti a nyelvtudást
Kiadói cikkszám: MK-1080
4.190 Ft 3.562 Ft (3.392 Ft + ÁFA)
A korábbi két kötet (Példatár és Megoldások) egybeszerkesztett változata! Nagy segítséget jelent a közép- és emelt szintű érettségire való felkészülésben.
Kiadói cikkszám: NT-56440/M/NAT
1.890 Ft (1.800 Ft + ÁFA)
Kezdő vagy újrakezdő nyelvtanulóknak szól, A2 szintre fejleszti a nyelvtudást
Kiadói cikkszám: NT-58344/I/1
2.990 Ft (2.848 Ft + ÁFA)
A tankönyvek a 1969-06 Pénzügyi feladatok követelménymodulnak megfelelő tartalommal és szerkezetben készültek, és a hatályos jogi előírásoknak megfelelnek.